Termine

Generalversammlung 24/02/2018 um 19 Uhr

Tele-Vie 21/04/2018 Kehlen

Treppeltour Fréijor 29/04/2018

Nationalfeiertag Cortège 23/06/2018

Club Championnat 15/09/2018 / ofgesôt

Treppeltour Hierscht 30/09/2018 /Juckelsbesch rdv 15 hrs

Joresofschlossfeier 24/11/2018