Eisen Terrain leit um Enn vun der Liberatiounsstrooss ze Kielen: